Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete

Vårt alkohol- och narkotikapolitiska arbete handlar om att påverka alkohol- och narkotikapolitiken på alla nivåer i samhället. Vi jobbar med lobbying, kampanjer och aktioner.

Alkohol är värre än knark

Alkoholen är den drog som används mest i Sverige och den drog som utan jämförelse ger upphov till flest skador och tragedier. Egentligen är det rätt enkelt: Omfattningen av alkoholskadorna i ett samhälle beror på hur mycket alkohol som dricks. En ökning av den genomsnittliga alkoholkonsumtionen ger en ökning av konsumtionen i alla grupper, vilket leder till att allt fler blir storkonsumenter och missbrukare.

En fördubblad konsumtion medför en fyrdubbling av skadorna. Det betyder att om insatserna mot alkoholskadorna ska bli effektiva, så kan de inte riktas enbart mot högkonsumenterna. Hela befolkningen och den totala konsumtionen av alkohol måste påverkas.

Samma förhållande gäller för andra droger: Ju större konsumtion desto fler skador. Det går inte att skilja missbruk av alkohol från missbruk av narkotika. Det hänger ihop. Och därför är det viktigt att narkotikan fortsätter att vara förbjuden. En liberalisering leder bara till mer missbruk.

Vårt drogpolitiska arbete syftar till att öka beslutsfattarnas kunskaper, insikter och medvetande om sambandet mellan konsumtion och skador, samt att påverka de politiska besluten i rätt riktning.

IOGT-NTOs drogpolitiska mål 2002–2003

  • Totalkonsumtionen av alkohol ska inte öka.
  • Debutåldern för alkoholkonsumtion ska höjas.
  • Användningen av narkotika ska minska.
  • Nyrekryteringen av unga som prövar narkotika ska minska.
  • Oberoende forskning på alkoholområdet ska genomföras.

Håller du med? Har du idéer som kan få Sverige att nyktra till? Kontakta oss!

Målgrupper för IOGT-NTOs drogpolitiska arbete

I vårt drogpolitiska arbete vill vi nå beslutsfattare på alla nivåer. Det handlar om politiker och myndighetsföreträdare på kommunal, regional och central nivå, företrädare för och medlemmar i organisationer som verkar inom det socialpolitiska området samt internationella organisationer, myndigheter och politiker.

Verktyg för IOGT-NTOs drogpolitiska arbete

För att nå våra mål använder vi oss av många olika verktyg: Vi genomför kampanjer och PR via media. Vi arrangerar utbildningar och seminarier.

Vårt arbete sker inte bara i Sverige, utan i hela världen. I Europa finns vi med i nätverket Eurocare och via vårt EU-kontor i Bryssel har vi ständig kontakt med politiker och tjänstemän inom EU-apparaten.

Alkoholindustrin är multinationell. Därför måste också folkhälsoarbetet bli multinationellt. Genom det nybildade nätverket Global Alcohol Policy Advocacy (GAPA) har vi kontakt med forskare och organisationer over hela världen.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00